avatar

2020.08.01

Solitude°诞生

   

2020.08.02

开启搜索功能

增加文章置顶功能

   

2020.08.03

开启PWA

设置永久链接

小康魔改分类折叠不生效

   

2020.08.05

增加aplayer全局音乐播放器

豆瓣插件不生效

   

2020.08.06

增加博客更新时间轴

博客升级3.0.0 RC 2

菜单增加小工具

更改字体为思源字体

页脚的养的🐟需要二次刷新才会显示

   

2020.08.06

博客托管到腾讯云

   

2020.08.07

开启图片懒加载功能

   

2020.08.10

博客开启根据时间自动切换夜间模式

点击刷新